Với nhiều doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận cao thì việc đầu tư cho mảng Marketing Online không là vấn đề gì to tát vì họ đầu tư càng mạnh thì lợi